انتخاب روز

میتوانید روزی که میخواهید فرشتان جمع آوری شود را انتخاب کنید.