درباره قالیشویی سپاس

سپاس

کلمه ای صد در صد ایرانیست که همواره میگفت:

سه چیز را پاس بدارید

پندار نیک

کردار نیک

گفتار نیک

و ایرانی ها با گفتن سپاس به همدیگر یادآور این سه مورد مهم میشدند.

قالیشویی سپاس یاد آور کلمه سپاس برای ما میباشد و ما همه ی کوششمان را میکنیم که در کارمان این سه رفتار نیک را داشته باشیم. ۱۴ سال پیشینه کاری و جلب اعتماد بیشتر مشتریانمان شاید شما را ترغیب کنید که ما را انتخاب کنید. قالیشویی سپاس پیش از این در شهر اصفهان فعالیت داشت که تمام تجربیات خود را به شهر تهران آورده تا بهترین کیفیت شستشو را به تهرانی های عزیز ارائه کند. 

 

به یزدان هر آنکس که شد ناسپاس / به دلش اندر آید ز هر سو هراس

فردوسی

ما در شیپور

ما در دیوار

ما در cw1