درباره ما

سپاس کلمه ای صد در صد ایرانیست و یادگار زرتشت

که همواره میگفت:

سه چیز را پاس بدارید

پندار نیک

کردار نیک

گفتار نیک

و با گفتن سپاس به همدیگر یادآور این سه مورد مهم میشدند.

قالیشویی سپاس یاد آور کلمه سپاس برای ما میباشد و ما همه ی کوششمان را میکنیم که در کارمان این سه رفتار نیک را داشته باشیم.