جایگاه شما روی نقشه

اگر جایگاه شما درست نمیباشد، روی نقشه آن را جستجو کنید و روی آن کلیک کنید. انتخاب جایگاه ضروری نیست، فقط برای پیدا کردن بهتر آدرس میباشد.

شهر و تقویم

با انتخاب روز میتوانید سفارشتان را در آن روز رزرو کنید. برای انتخاب روز روی آن کلیک کنید.
تنها تا یک ماه بعد میتوانید رزرو کنید.
رنگ قرمز ظرفیت پر است. رنگ نارنجی ظرفیت رو به پایان است. تعداد رزرو شده های هر روز زیر آن نوشته شده است.

فرم سفارش