بیمه ایران

تمامی فرش ها تحت بیمه ، بیمه ایران می باشد